#teamworkisknowledge

De gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is een openbare en ministeriële ambtenaar die zijn functie uitoefent onder het statuut van een vrij beroep. Hij heeft dus een dubbele professionele identiteit: hij is openbaar ambtenaar én hij oefent zijn beroep uit als zelfstandige. 

Omdat de overheid aan hem een deel van haar openbare macht heeft overgedragen, is de gerechtsdeurwaarder een openbaar en ministerieel ambtenaar. Daarom mag hij niet weigeren om in te gaan op een verzoek tot tussenkomst. Tenzij zijn deontologie of de wet hem dat zou verbieden, zoals bij een belangenconflict of een ongewettigd verzoek. De gerechtsdeurwaarder handelt dus nooit op eigen initiatief, maar steeds op vraag van iemand die hem een formele opdracht heeft gegeven. Bij elke opdracht die hij uitvoert, moet hij verschillende wettelijke voorschriften navolgen. Toch kan hij zich voor zijn tussenkomst laten betalen, zodat zijn kosten gedeeltelijk of volledig gedekt worden.

Als beoefenaar van een vrij beroep handelt de gerechtsdeurwaarder onafhankelijk en onpartijdig. Daarbij stelt hij zijn professionele kennis ten dienste van eender wie. Het houdt ook in dat de gerechtsdeurwaarder van de overheid noch een loon, noch een vaste vergoeding of enige accomodatie ontvangt. Hij moet dus zelf voor alles instaan.

}

Kantooruren

maandag - donderdag: van 09u00 tot 18u30 vrijdag: van 09u00 tot 17u00

Goedkeuringsnummer CNK/110511/000000/0039 afgeleverd door de deontologische Commissie op 11 mei 2011.